Verschuift uw rol naar die van

regisseur?

Dan zijn wij de beste spelers op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken

Om de beweging te maken van uitvoering en management naar regie, is een ware cultuuromslag nodig: het loslaten van oude gewoontes en een nieuwe kijk op de wereld. Waarin resultaatgerichte samenwerking met ketenpartners vooropstaat, op basis van vertrouwen. Dat vertrouwen maken wij als Het Consortium aantoonbaar waar. Voor ál uw vastgoedonderhoud en renovatie.

wie zijn wij?

we delen immense ervaring, innovatieve expertise en durf

Het Consortium is een vaste formatie van vijf gespecialiseerde serviceorganisaties die elkaar naadloos aanvullen. Wij hebben ons aan elkaar verplicht tot een duurzame en formele ketensamenwerking. Wat we delen, is kracht, vitaliteit, innovatief vermogen en onze track records. En de durf om gezamenlijk met het Consortium te investeren in de toekomst.

facts&figures

130 mln

omzet

700

medewerkers

250

opdrachtgevers

langdurige samenwerking met vaste partijen is niet vanzelf ketensamenwerking

een gelegenheidsformatie
is niet vanzelf een consortium

Wij zijn geen los verband dat op projectbasis samenwerkt. In plaats daarvan trekken we langdurig samen op. We zijn dan ook optimaal op elkaar ingespeeld en investeren voortdurend in onze samenwerking.

waarom het consortium?

het Consortium kan 95-100% van uw vraag in renovatie/onderhoud zelf invullen

Het gaat om performance. U moet zich, meer dan ooit, kunnen verlaten op de kennis en vaardigheden van uw ketenpartners. Met het Consortium zit u aan tafel met een partij die de volle verantwoordelijkheid voor uw project op zich neemt. Omdat wij optimaal op elkaar zijn ingespeeld en gezamenlijk aan uw volledige vraag kunnen voldoen. We hebben immers onze expertise en competenties gebundeld. In combinatie met een schat aan bewezen ervaring. Dat maakt ons, aantoonbaar, een betrouwbare en degelijke partner.

VOLGENDE

Wij beseffen dat uw rol als regisseur vooraf een gegarandeerd en transparant plan van aanpak vereist, voorzien van alle ins & outs. Dus ook inclusief de uitdrukkelijke benoeming van de risico's. Die horen erbij en die durven we helder in kaart te brengen. Zodat u nooit voor technische of financiële verrassingen komt te staan. En natuurlijk blijft u bepalen welke flexibele maatwerkoplossing, en welke combinatie van partners, het beste passen bij uw project en voorkeuren.

VORIGE

sturen op

resultaat

De transparantie en resultaatgerichtheid van onze aanpak borgen we in een dashboard-systeem op basis van vijf key-performance-indicatoren (KPI’s): doorlooptijd, financieel resultaat, kwaliteit & techniek, bewonerstevredenheid en opdrachtgeverstevredenheid.

Deze vijf KPI’s maken in één oogopslag de vorderingen van uw projecten inzichtelijk, zodat u altijd op de hoogte bent van hun actuele status. Ze geven u dus ook het instrument in handen om effectief de regie te voeren en zo nodig direct bij te sturen.

uw tool om de regie te kunnen voeren:
5 key performance indicatoren

doorlooptijd

De snelheid van uitvoering is een afgesproken doel. Afwijkingen - naar boven of beneden - zijn een signaal om versnellingen of verbeteringen door te voeren, maar ook een kans om het doel aan te scherpen. De partners in het Consortium hebben ruime ervaring in de organisatie van complexe projecten, inclusief geavanceerde kennis en tools om de onderdelen in één samenhangende planning te integreren.

Volgende

financieel resultaat

Keten- en resultaatgericht werken zijn geen doel op zichzelf, maar staan ten dienste aan het financiële resultaat. Daarom moet ook op elk moment zichtbaar zijn wat het rendement is op uw investering en of het afgesproken budgetplan in de pas loopt met de gerealiseerde doorlooptijd. Financiële risico’s durven we te benoemen en brengen we vooraf in kaart. U mag nooit voor financiële verrassingen komen te staan.

Volgende

kwaliteit & techniek

Ook als het om techniek gaat, wilt u vooraf zekerheid. Als er risico's zijn, dan benoemen we deze van tevoren en in detail. Alle partners van Het Consortium beschikken overal alle certificaten die voor hun disciplines relevant zijn. Onze kwaliteit, kennis en veiligheidsprocedures zijn daardoor voor u als opdrachtgever aantoonbaar en voorspelbaar.

Volgende

bewonerstevredenheid

Voor ons is bewonerstevredenheid een doorslaggevende factor. Daarom hebben wij een volledig programma ontwikkeld om bewoners in de plannen te betrekken en gerust te stellen. Onze mensen weten hoe ze de bewoners zo min mogelijk overlast bezorgen. Vragen en klachten handelen wij voor u af op ons eigen callcenter. We zetten hoog in met een bewoners- tevredenheidscijfer van 8 à 8,5 als doel.

Volgende

opdrachtgeverstevredenheid

In welke mate bent u tevreden over de voortgang van het contract? En in hoeverre geldt dit voor andere mensen in uw organisatie? Dit zullen we meten en zichtbaar maken, om zo een proces van continue verbetering in gang te kunnen zetten.

Terug

1. doorlooptijd

De snelheid van uitvoering is een afgesproken doel. Afwijkingen – naar boven of beneden – zijn een signaal om versnellingen of verbeteringen door te voeren, maar ook een kans om het doel aan te scherpen. De partners in Het Consortium hebben alle een grote ervaring in de organisatie van complexe projecten, inclusief geavanceerde kennis en tools om de onderdelen in één samenhangende planning te integreren.

2. financieel resultaat

Keten- en resultaatgericht werken zijn geen doel op zichzelf, maar staan ten dienste aan het financiële resultaat. Daarom moet ook op elk moment zichtbaar zijn wat het rendement is op uw investering en of het afgesproken budgetplan in de pas loopt met de gerealiseerde doorlooptijd. U mag nooit voor financiële verrassingen komen te staan. Zijn er financiële risico’s, dan durven we deze te benoemen en brengen we ze vooraf in kaart. Binnen deze KPI is het mogelijk andere rekentools in te zetten, zoals voor de vaststelling van het energielabel.

3. kwaliteit & techniek

Ook als het om techniek gaat, wilt u vooraf zekerheid. Als er risico’s zijn, dan benoemen we deze van tevoren en in detail. Alle partners van Het Consortium beschikken overal alle certificaten die voor hun disciplines relevant zijn. Onze kwaliteit, kennis en veiligheidsprocedures zijn daardoor voor u als opdrachtgever aantoonbaar en voorspelbaar.

4. bewonerstevredenheid

Voor ons is bewonerstevredenheid een doorslaggevende factor. Daarom hebben wij een volledig programma ontwikkeld om bewoners in de plannen te betrekken en gerust te stellen. Onze mensen weten hoe ze de bewoners zo min mogelijk overlast bezorgen. Vragen en klachten handelen wij voor u af op ons eigen callcenter. We zetten hoog in met een bewoners- tevredenheidscijfer van 8 à 8,5 als doel.

5. opdrachtgevers-tevredenheid

In welke mate bent u tevreden over de voortgang van het contract? En in hoeverre geldt dit voor andere mensen in uw organisatie? Dit willen we meten en zichtbaar maken, om zo een proces van continue verbetering in gang te kunnen zetten.

aanpak

per stap verdelen we de rollen,
daarin zijn we echt voorloper

de overtreffende trap in RGVO

Wij staan voor resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO). Uw resultaat is ons doel. Dit resultaat streven we zo transparant mogelijk na. Bovendien willen we valkuilen in het proces vooraf in kaart brengen. Daarom werken we volgens een doordacht stappenplan dat zich in de praktijk volop heeft bewezen.

kennismaking, visie en selectie

Lees verder

visiedeling, zitten we op het zelfde spoor?

U wilt weten wie u voor zich heeft, en wij willen graag weten wat uw visie is. We laten zien dat we betrouwbare ketenpartners zijn en brengen onze kennis en ervaring in om u in dit veranderingstraject mee te nemen. We laten zien dat we uw visie begrijpen en ernaar kunnen handelen. Samen gaan we aan de slag om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met als doel: ketensamenwerking in optima forma.

complexstrategie

Lees verder

vaststellen van de complexstrategie

We werken gezamenlijk aan de beste langetermijnstrategie voor uw bezit. We bundelen alle kennis vanuit een integrale benadering en bepalen alle kengetallen voor de Total Costs of Ownership. In de uitwerking worden strategie, kwaliteit en budget geborgd, en de bewoners globaal geïnformeerd.

situatiebeoordeling

Lees verder

globale beoordeling van het complex

De partners nemen nu de volle 100% verantwoordelijkheid en verdelen de taken voor een juiste en complete beoordeling van de huidige situatie van het onderhoud van uw bezit. Bewoners worden hierbij betrokken. Dit nulpunt gebruiken we om in te schatten wat nodig is om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau.

plan van aanpak

Lees verder

functioneel plan van aanpak

Een haalbaar plan van aanpak, dat is de volgende stap. Met per onderdeel alle functionele eisen, prestatie-eisen, prestatie-indicatoren en bepalingsmethoden. De toekomstige resultaten worden benoemd én geborgd. Maar ook alle aanwezige risico’s worden transparant gemaakt, zodat we daar samen afspraken over kunnen maken.

inspectie

Lees verder

inspectie en inventarisatie

In deze fase worden alle invloedsfactoren gedetailleerd in kaart gebracht. Ook worden alle eenheden vastgelegd. Bewoners worden over de inspectiewerkzaamheden geïnformeerd. Onderzoek door externe deskundigen als een constructeur, asbestdeskundige of kleurdeskundige wordt afgerond en teruggekoppeld.

onderhoudsscenario

Lees verder

opstellen onderhoudsscenario’s en kostenramingen, incl. TCO

De partners werken de varianten uit in diverse keuzemodellen en onderhoudsscenario’s, zodat kosten en opbrengsten kunnen worden vergeleken en getoetst op de strategische kwaliteitseisen. Gezamenlijk kan zo op hoofdlijnen een keuze gemaakt worden uit bouwkundige en technische ontwerpen en oplossingen, producten en materialen.

instemming

Lees verder

instemming opdrachtgever en overeenstemming met gebruikers

Zodra het scenario en de toekomstige resultaten definitief vastliggen, hebben we uw volledige instemming nodig om aan de slag te kunnen. Daarna zorgen de partners van het Consortium voor de (wettelijk vereiste 70%) overeenstemming met de huurders van het wooncomplex, zodat niets de realisatie meer in de weg staat.

activiteitenplan

Lees verder

uitwerking activiteiten in detail

Het gekozen scenario wordt nu in een activiteitenplan uitgewerkt. Met per onderdeel een gedetailleerde aanpak met materiaalkeuzes, plus een beschrijving van de toekomstige resultaten én de wijze waarop deze getoetst en gemonitord worden. Tevens wordt vastgelegd welke partner van het Consortium de verantwoordelijkheid en garantie draagt.

overeenkomst

Lees verder

sluiten van de overeenkomst

Met de uitvoeringsovereenkomst formaliseren we de afspraken met betrekking tot het gekozen scenario en de resultaten. Het Consortium regelt contractueel met haar partners de onderlinge borging en zekerheid. U als opdrachtgever geeft ons opdracht om de voor dat jaar geplande werkzaamheden uit te voeren.

uitvoering

Lees verder

project & progressie

Wij starten met de uitvoering zodra de leanplanning onderling is afgestemd en alle bewoners uitvoerig zijn geïnformeerd. Het Consortium regelt het vergunningentraject en de benodigde goedkeuringen. Tot en met de oplevering worden de bewoners betrokken. De voortgang, kwaliteit en tevredenheid worden continu gemonitord en aan u teruggekoppeld.

monitoring

Lees verder

oplevering en evaluatie

Na oplevering worden de resultaatafspraken (KPI’s) door het Consortium vastgesteld. U als opdrachtgever krijgt online via een dashboard inzicht in de prestaties op alle onderdelen. Gezamenlijk wordt het project geëvalueerd.

voordelen

1. Innovatieve rolverdeling

Moderne opdrachtgeverschap betekent een innovatieve, heldere rolverdeling. De opdrachtgever bepaalt de strategie, de investeringen en het gewenste rendement. Het Consortium is adviseur, ontwerper, renovatiebedrijf en onderhoudspartner.

2. Opdrachtgever blijft regisseur

De opdrachtgever blijft de regie zelf in handen houden. De gesloten overeenkomsten laten ruimte voor verschillende looptijden.

3. Expert team

Bij resultaatgericht samenwerken wordt een team samengesteld op basis van expertise.

4. Risico’s op tafel

Door vanaf ontwerp met elkaar samen te werken worden alle risico’s geïnventariseerd zodat verrassingen worden geëlimineerd. Het Consortium neemt verantwoordelijkheid voor gehele looptijd.

5. Budgetzekerheid

Verschillende scenario’s worden doorberekend zodat inzicht ontstaat in investeringen en rendement, nu en in de toekomst.

6. Sturen op resultaat

Het Consortium garandeert de resultaten van alle KPI’s gedurende de looptijd: tijd, geld, tevredenheid en kwaliteit.

7. Bewoners centraal

Betrokkenheid vanaf begin, intensieve communicatie en nakomen van afspraken leiden tot bewonerswaardering van 8,5 of hoger

8. Honderd procent direct goed

Plan wordt gezamenlijk en stapsgewijs uitgewerkt aan de hand van gestructureerde projectaanpak in 10 fases. Volgende stap na duidelijke go/no go beslissing.

9. Alles conform planning

Alle consortiumpartners werken volgens de lean-aanpak. Hierdoor wordt duidelijke, strakke en efficiënte uitvoering gegarandeerd.

10. Reductie faalkosten

Resultaatgerichte ketensamenwerking levert aantoonbare besparing op van wel 30% op met name indirecte kosten. Zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer. Herhalingseffect van projectoverschrijdende samenwerking is zo mogelijk nog groter.

het bewijs uit de praktijk

minder faalkosten, oplevering conform planning en een compleet programma voor bewoners

Ons contract met Elan laat zien hoe de opdrachtgever door de innovatieve rolverdeling op de regisseursstoel zit, maar in de controle en uitvoering volledig wordt ontzorgd. Alle technische en financiële risico’s zijn bekend en onder controle. Met als resultaat budgetzekerheid op de lange termijn. Zo nodig kan de opdrachtgever bijsturen op resultaat.

Wij voeren de opdracht uit met één expertteam dat goed op elkaar is ingespeeld. Dus minder faalkosten en deelprojecten worden in één keer goed en conform opgeleverd. De communicatie met de bewoners vindt plaats volgens een speciaal programma.

daag ons uit!

Opereren vanuit de regierol betekent het stellen van andere vragen. Niet langer voortschrijvend, maar de markt uitdagend. Dus niet alles in detail zelf uitwerken, maar onze kennis benutten. En dus ook niet contracteren op basis van technische eisen, maar op basis van functionele prestaties en de beste verhouding tussen prijs, kwaliteit en performance.

Onderhoud en renovatie: u de regie, wij de rest? We gaan de uitdaging graag aan!

Voor meer informatie: Marc Geerts, Algemeen directeur Etro: 0756280244.